Tornar

Bases XV Mostra De Teatre Amateur Vila de l’Alcora 2017

BASES

L’Il·lm. Ajuntament de la Vila de l’Alcora i la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana, convoquen la

XV MOSTRA DE TEATRE AMATEUR VILA DE l’ALCORA 2017

  1. PARTICIPANTS:

Podran participar tots els grups no professionals que ho desitgen amb obres representades en qualsevol de les dos llengües oficials.

  1. INSCRIPCIONS:

Enviar el butlletí d’inscripció a:

XIV Mostra de Teatre Amateur Vila de l’Alcora

Ajuntament de l’Alcora- Regidoria de Cultura

C/ Sant Francesc, núm. 5

12110 l’Alcora _Castelló

La inscripció finalitzarà el dia 29 de setembre de 2017.

  1. DOCUMENTACIÓ:

  • Historial del grup.

  • Vídeo o D.V.D. De l’obra

  • Exemplar de l’obra a representar.

  • Fitxa tècnica i artística.

  • Fotocòpia del C.I.F. del grup.

  • Autorització de la S.G.A.E.

L’omissió d’algun d’estos requisits exclourà automàticament al grup del procés de selecció.

  1. AJUDES:

Els grups participants en la Mostra rebran de l’organització 1.000 Euros, en concepte de gastos. Per al pagament serà necessari:

-Certificat expedit per l’Administració Tributària d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries.

-Certificat expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent de pagament a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La Federació de Teatre Amateur de la C.V. Lliurarà una subvenció addicional de 150 € a cadascun dels grups participants que estiguen federats i al corrent de les quotes i obligacions amb aquesta Federació.

5. Un comité de selecció determinarà basant-se en la documentació rebuda i circumstàncies teatrals de cada grup, als 4 grups que han d’intervindre en la Mostra. Almenys la meitat de les obres seleccionades seran en valencià. La decisió del comité és inapel·lable.

6. Les representacions tindran lloc en l’Auditori de la Caixa Rural els dissabtes 18 i 28 de novembre, i 2 i 9 de desembre, a les 20:00 hores.

7. Una vegada realitzada la selecció es comunicarà a tots els grups, seleccionats i no seleccionats, el resultat de la mateixa abans del 6 d’octubre del present.

8. Els grups seleccionats hauran de proporcionar a l’organització fotos, cartells i programes de mà amb una antelació mínima de 15 dies a la data d’inici de la Mostra.

9. La participació en esta Mostra implica l’acceptació de les presents bases. L’organització i el comité seleccionador resoldran qualsevol circumstàncies no prevista en les mateixa.