Tornar

Ingrés Mínim Vital

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims als qui manquen d’ells. Es defineix com un dret subjectiu de la ciutadania: es rebrà sempre que es complisquen els requisits d’accés, com ocorre amb el dret a la pensió de jubilació o la prestació per desocupació, per exemple.

– Informació i tramitació: SEGURETAT SOCIAL
– Telèfon 900 20 22 22
– Presentació de sol·licituds a partir del 15 de juny

– La sol·licitud es realitzarà a través de:
www.seg-social.es o enviant la documentació per correu ordinari

– Més informació: https://www.mscbs.gob.es/s…/covid19/ingresoMinVital/home.htm