Tornar

L’Ajuntament impulsa tres noves actuacions per a millorar els seus polígons industrials

L’Ajuntament de l’Alcora ha adjudicat a Durantia Infraestructures, SA per un import de 549.748,48 euros noves actuacions per a la millora, modernització, dotació d’infraestructures i serveis en els polígons industrials de Foies Ferraes, Torreta i Santa. Els treballs estan subvencionats quasi íntegrament per l’Ivace.

L’alcalde, Samuel Falomir, i el regidor de Promoció Econòmica, Robert Tena, han visitat les obres, que han començat aquest matí.

Polígon Foies Ferraes

En el polígon Foies Ferraes les actuacions van encaminades a renovar infraestructures precàries en l’actualitat (per exemple, hi ha zones amb voreres d’escassa amplària) i a millorar o modernitzar les instal·lacions.

El projecte busca aconseguir els següents objectius: canalitzar cunetes existents i dotar de xarxes separatives d’aigües pluvials que puguen conduir les aigües pluvials als col·lectors existents; millorar el paviment d’aglomerat asfàltic de la calçada; construir voreres més àmplies; i millorar l’eficiència energètica amb la instal·lació d’enllumenat led en part del polígon.

Així mateix, contempla la dotació d’hidrants contra incendis, la instal·lació de nova senyalització vertical i horitzontal, l’execució de canalitzacions per a la implantació de fibra òptica, la dotació de noves instal·lacions de CCTV connectades amb la Policia Local i la dotació de zones verdes al costat dels nous espais a reformar.

Polígon la Torreta

Pel que respecta al polígon industrial la Torreta, es durà a terme un projecte de modernització i millora de la part del carrer Camí Assagador Torreta, confrontant a la ja reformada en 2019, per tant, suposarà una continuïtat en les actuacions de millora del vial.

Els objectius fonamentals són millorar l’aspecte visual actual i l’estètica d’aquesta part del polígon, que en algunes zones presenta greus defectes i deterioració, i millorar les infraestructures existents precàries (vorera estreta en alguns costats de la calçada…) donada l’antiguitat del polígon.

Així, entre altres actuacions, es durà a terme la instal·lació de rigoles al costat de les voreres reformades per a conduir les aigües de pluja cap a la superfície, es realitzarà un fresat i la formació d’una nova capa de rodadura per a algunes zones deteriorades de la calçada, es millorarà el ferm de zones puntuals del vial, es construiran voreres en una de les façanes d’indústries del polígon, s’instal·laran lluminàries d’alta eficiència tipus led, es col·locarà senyalització horitzontal, s’instal·larà una canalització enterrada per a línies elèctriques de baixa i mitjana tensió i un tram de canalització enterrada per a telecomunicacions (fibra òptica), s’instal·laran càmeres de circuit tancat de televisió connectades amb la Policia Local, es millorarà les condicions del subministrament d’aigua potable en tot el polígon i es dotarà de zones verdes en zones intercalades de l’espai d’aparcament del vial per a millorar l’estètica.

Polígon Santa

El polígon industrial de Santa disposa d’un vial de comunicació principal que vertebra l’accés a les diferents indústries situades en el mateix denominat Partida Santa.

Es tracta d’un projecte de modernització i millora de la part del vial, confrontant a la part ja reformada en 2019, suposant també una continuïtat en les actuacions realitzades.

Els objectius són els mateixos que els de l’actuació en la Torreta, millorar l’aspecte visual actual i l’estètica d’aquesta part del polígon i millorar les infraestructures existents precàries.