Tornar

L’Alcora escometrà la renovació urbana del carrer dels Moros i la plaça del Pati

L’Ajuntament de l’Alcora començarà aquest mes amb la renovació urbana del carrer dels Moros i la plaça del Pati. Es tracta d’un projecte que ascendeix a 130.000 €, dels quals la Diputació aporta 115.000 € a través del Pla Castelló 135.

Aquesta actuació servirà per continuar amb la millora del casc antic del municipi, consistent en la urbanització dels seus carrers, dotant-los d’una nova pavimentació, i renovació dels seus serveis.

Les obres s’iniciaran amb la demolició de tota la zona d’actuació, del paviment de la calçada, en primer lloc, i de les voreres i les vorades, en segon lloc. D’aquesta manera, es pretén no interrompre el pas als residents de la zona d’actuació.

A continuació, es procedirà a l’obertura de caixa per al paviment. En aquesta excavació, com en la de les rases que albergaran els serveis, les excavacions s’executaran amb mitjans mecànics i ajuda manual.

El següent pas serà l’obertura de rases per als diferents serveis: sanejament i pluvials i xarxa de proveïment.

Una vegada executats tots els serveis, es procedirà a la pavimentació, començant amb el recrescut i anivellació de les tapes d’arquetes i pous de registre existents fins a la cota del nou paviment. Després s’estendrà tot-ú artificial, de 10 cm d’espessor, sobre el qual s’executarà una solera de formigó en massa, que servirà de base per al paviment de la calçada i voreres.

En tractar-se de carrers tan estrets, s’ha decidit realitzar una pavimentació compatible amb la coexistència de tràfics -vianants i vehicles a motor- deixant les voreres i la calçada al mateix nivell i emprant diferents materials en la pavimentació per a obtenir zones diferenciades. Aquest tipus de pavimentació donarà continuïtat a l’empleada anteriorment als carrers del casc urbà ja renovades.

El paviment de la calçada es realitzarà mitjançant llambordes de formigó en massa de 20 × 10 × 6 cm, de color antracita per a calçada i groc per a vorera.

Des del Govern de l’Alcora destaquen la conveniència de continuar amb la renovació d’una zona tan emblemàtica del municipi com és el casc antic, “on es troben els principals senyals d’identitat del nostre passat arquitectònic i ceràmic”. Així mateix, ressalten la importància de sumar ajudes de totes les administracions en benefici de l’Alcora.