Tornar

Obres de millora, modernització i dotació d’infraestructures en el polígon industrial La Torreta

OBRES DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LA TORRETA (NÚMERO D’EXPEDIENT: MIPAEA/2019/23)

L’Ajuntament de l’Alcora ha dut a terme el projecte de MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LA TORRETA consistent en la millora d’infraestructures en el Camí Azagador Torreta integrat en el Polígon Industrial Torreta, realitzant les següents actuacions:

* Instal·lació d’una canalització enterrada per a línies elèctriques de mitjana i alta tensió, que permeta canalitzar el cablejat a les diferents indústries del polígon en cas d’ampliacions o adequacions de potència elèctrica.

* Instal·lació d’una canalització enterrada per a canalitzacions de telecomunicacions que permeta soterrar part de les esteses aèries existents i canalitzar xarxa de comunicacions amb fibra òptica.

* Instal·lació de càmeres de circuit tancat de televisió connectades amb la policia local, en la zona del vial en què s’ha actuat, per a operacions de control i supervisió del trànsit.

* Instal·lació d’un carril bici en la zona del vial en què s’ha actuat.

* Instal·lació de la xarxa d’enllumenat públic en la part objecte de l’actuació del camí Azagador, mitjançant lluminàries de tecnologia led.

* Instal·lació d’1 hidrant d’incendis en la zona d’actuació.

* Realitzar un fresat i la formació d’una nova capa de rodadura per a la calçada del vial, millorant la pavimentació del vial i augmentant la capacitat d’aparcament en la part final d’aquest, passant l’aparcament de cordó a bateria.

* Formació de voreres en les zones que en l’actualitat no es disposa d’aquestes.

* Identificació del carrer i del polígon objecte de la present millora mitjançant senyalització vertical a l’entrada d’aquest.

* Senyalització horitzontal.

* Execució d’una xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials per a connectar en un futur amb la xarxa existent de la part baixa del polígon industrial.

El projecte ha suposat una inversió de 194.603,25 euros, dels quals l’IVACE ha subvencionat 120.000 euros.