Tornar

Projecte de construcció d’un col·lector de recollida d’aigües pluvials en la zona industrial de la població de l’Alcora

Projecte de construcció d’un col·lector de recollida d’aigües pluvials en la zona industrial de la població de l’Alcora (NÚMERO D’EXPEDIENT: MIPAEG/2018/19)

L’Ajuntament de l´l’Alcora ha dut a terme el projecte de projecte de construcció d’un col·lector de recollida d’aigües pluvials en la zona industrial de la població de l’Alcora consistent en la millora d’infraestructures en el Polígon industrial Foies Ferraes, realitzant les següents actuacions:

* Instal·lació d’una canalització enterrada per a línies elèctriques de mitjana i alta tensió, que permeta canalitzar el cablejat a les diferents indústries del polígon en cas d’ampliacions o adequacions de potència elèctrica.

* Instal·lació d’una canalització enterrada per a canalitzacions de telecomunicacions que permeta soterrar part de les esteses aèries existents i canalitzar xarxa de comunicacions amb fibra òptica.

* Instal·lació de càmeres de circuit tancat de televisió connectades amb la policia local, en la zona del vial en què s’ha actuat, per a operacions de control i supervisió del trànsit.

* Substitució de les lluminàries actuals de les rotondes situades en l’àmbit d’actuació per lluminàries de tecnologia led de menor consum i major eficiència energètica.

* Instal·lació d’1 hidrant d’incendis en la zona d’actuació.

* Senyalització horitzontal i vertical de la rotonda situada en el vial Disseminat Foies ferraes.

* Execució d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials formada per 3 trams independents:

* Tram núm. 1 en el Camí Regatell amb un col·lector de 1600 mm per a recollida de les aigües procedents pel marge esquerre de la CV-16 amb punt de recollida mitjançant un arquetón de grans dimensions al costat de l’empresa Azteca.

* Tram núm. 2 en l’antiga carretera de Castelló amb un col·lector de 1000 mm per a recollida de les aigües procedents de l’inici d’aquest vial en la intersecció amb el Camí Azagador Torreta amb punt de connexió de la canonades en diverses zones de cuneta existent i eixides d’aigües pluvials d’indústries confrontants.

* Tram núm. 3 en el vial Disseminat Foies Ferraes amb un col·lector de 800 mm per a reforç de l’actual cuneta de recollida de les aigües procedents d’aquest vial existent al costat de la façana de la indústria Ceracasa.

L’objectiu principal de l’actuació és resoldre els problemes generats per l’ineficient i antic sistema de recollida d’aigües pluvials que provoca inundacions en la zona aquest del sòl industrial de la població, tant a l’interior de les indústries com en els vials de circulació.

La idea és reduir el risc d’inundacions en els vials que pot ocasionar greus accidents de trànsit així com a l’interior de les indústries, que pot ocasionar greus perjudicis pels danys materials ocasionats.

Complint l’anterior objectiu, considerat com a prioritari, l’actuació també pretén aconseguir altres objectius secundaris:

• Millorar l’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat existent en les dues rotondes.

• Millorar la imatge de la rotonda existent entre Ceracasa i Supercerámica.

• Dotar de canalitzacions per a la implantació de fibra òptica i canalització elèctrica de mitjana tensió, que permeta implantar xarxes de comunicacions que milloren les prestacions de les instal·lacions existents i que evite realitzar noves canalitzacions i rases en cas d’ampliació o modificacions de les indústries confrontants.

• Dotar un punt de connexió per a proveïment d’aigua als serveis d’extinció d’incendis.

• Dotar d’un sistema de CCTV per al control del trànsit i incidències en la zona objecte de la present actuació.

El projecte ha suposat una inversió de licitació de l’obra de 428.155,41 euros, dels quals l’IVACE ha subvencionat 247.500 euros.