REBUIG I RESTA

Són tots aquells residus que ens queden després de separar la fracció orgànica, els envasos de vidre i plàstic, el paper i cartró, i els que han d’anar a l’Ecoparc com voluminosos i perillosos.

Composición restos

EL PROCÉS DEL RECICLATGE

La fracció resta està composada per tots aquells residus no reciclables. Tots aquests residus acaben en abocadors. Aquesta fracció és diferent a les demés, ja que s’han de prendre mesures per a reduir els problemes que genera i l’impacte negatiu per tractar-se de residus no reciclables.

  1. La brossa del contenidor gris es compacta i es diposita en capes cobertes de terra.
  2. Es va repetint el procés fins a saturar el sòl. Per a no contaminar-lo, s’usen productes d’impermeabilització.

QUÈ TIRAR AL CONTENIDOR GRIS

Bolquers o compreses usades

Arena per a animals de companyia

Brutícia (pèls, pols…)

Puntes de cigarrets

Utensilis de cuina

Objectes de ceràmica

Biberons i xuplons

Piles

Residus orgànics

Mòbils, ordinadors i discs compactes

Medicaments caducats

On tire aleshores aquests residus?

Les piles i dispositius electrònics s’han de portar al punt net. Els residus orgànics o torcaboques usats s’han de tirar al contenidor marró. I els medicaments caducats a un contenidor especial que existeix en totes les farmàcies.

MÉS SOBRE ELS RESIDUS NO RECICLABLES

L’horari d’ús dels contenidors a l’Alcora és a partir de les 20.00 hores (hivern) i a partir de les 21.00 hores (estiu).

Els camions de recollida de fem tenen diferents compartiments. Açò possibilita la recol·lecció i distribució dels diferents residus, sense deixar opció perquè es mesclen entre si.

El contenidor GRIS està destinat als residus procedents de deixalles domèstiques que no disposen d’un contenidor específic a la via pública (aquests residus s’anomenen «fracció resta»).

Els enderrocs domèstics es poden dipositar als ecoparcs municipals per al seu reciclatge.

Els electrodomèstics, o aparells electrònics, requereixen una recollida diferent, ja que, abans del seu reciclatge, és necessari  un procés de descontaminació mitjançant un gestor autoritzat.

Existeixen contenidors selectius per a la recollida del residu tèxtil ubicats en diferents punts de la ciutat. També es realitza la recollida del residu en l’Ecoparc o mitjançant la parròquia.

Actualment, pots dipositar piles, bombetes, tubs fluorescents o cartutxos d’impressió per al seu reciclatge en els establiments distribuïdors d’estos productes, i també al Punt Net de l’Ajuntament o a l’Ecoparc.

RECORDA...

CONSELLS PER A MILLORAR EL RECICLATGE

No diposites bosses de fem al terra, sempre s’han de deixar troben dins del contenidor o poal habilitat.

Tira només al contenidor gris aquells residus que no tinguen un sistema específic de recollida o que sàpigues amb certesa que no és possible el seu reciclatge.

Si vols desfer-te d’estris domèstics de gran mida, com neveres, rentadores o sofàs, contacta amb l’ecoparc o servei de recollida a domicili gratuït.

Flecha color