Arxiu Municipal

archivo-municipal
“Servicis, Normes i consultes”

— Ajuntament de l’Alcora

L’Arxiu Municipal de l’Alcora treballa per organitzar, custodiar, conservar i difondre els documents produïts i reunits per l’Ajuntament. Ofereix la consulta dels seus fons documentals a les oficines municipals, als investigadors i als ciutadans en general. Ací podeu trobar com dirigir-vos a l’arxiu per tal de consultar qualsevol dels documents que custòdia o demanar ajuda en les vostres investigacions sobre l’Alcora. Tot seguit podeu trobar una relació dels fons i serveis que ofereix l’arxiu així com les normes per poder consultar els documents.

Descripció de l’arxiu

Història de la institució que conserva els fons d'arxiu

L’any 1233 l’actual Alcalatén va ser conquistat als musulmans, Jaume I concedío el Castell de l’Alcalatén a Ximén d’Urrea constituint-se així la Tinença de l’Alcalatén. El 31 de desembre de 1305 Joan Ximénez d’Urrea va atorgar carta a deu pobladors, que havien d’aportar 110 més, per a poblar la Pobla de l’Alcora, d’Alcalatén, segons els furs i costums d’Aragó. Encara que en 1354 Pere IV va atorgar a Joan Ximénez d’Urrea la renúncia al fur d’Aragó a favor del fur de València. La carta de poblament els permetia triar i crear justícia, amb el seu consentiment o el del seu alcayde, triar jurats o mustaçaph, corredors, sajos i altres oficials. Es va crear així la primera administració municipal de l’Alcora i els primers documents generats pel municipi. Des d’eixe moment el fons documental municipal va ser creixent amb el temps amb importants documents, en algun moment es van incorporar llibres de protocols notarials dels segles XVIII i XIX. El municipi. Des d’eixe moment el fons documental municipal va ser creixent amb el temps amb importants documents, en algun moment es van incorporar llibres de protocols notarials dels segles XVIII i XIX. El municipi de l’Alcora va romandre baix jurisdicció senyorial fins mitjan del segle XIX quan, amb l’abolició dels senyorius jurisdiccionals, va passar a regir-se per l’autoritat de la corona i la nombrosa legislació que es va aprovar al llarg d’eixe mateix segle. En 1925 Lluïu Revest i Cabirol va inventariar l’arxiu municipal de l’Alcora. Entre els documents inventariats hi havia privilegis del segle XIV al XVII, documents relatius a censos des de 1320, apoques des de 1360, establiments dels segles XV i XVI, llibres d’acords des de 1709 i documents sobre les obres del pantà de 1770. Desgraciadament durant la guerra civil espanyola l’arxiu municipal va ser destruït quasi en la seua totalitat, conservant-se tan sols els protocols notarials i alguns documents administratius anteriors. Durant el període franquista augmenta la producció documental, de la qual es conserva la major part. L’actual inventariat i descripció de l’arxiu va començar en 1999 i continua amb les noves incorporacions.

Atribuciones/fuentes legals:

Reglamento del Archivo Municipal.Aprobado el 25 de junio de 2009. Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d’Arxius.

Gestió de documents i política d’ingressos:

L’arxiu municipal dóna servici a l’Ajuntament de l’Alcora, una institució que continua generant informació. Per tant anualment es transferixen documents des de les oficines a l’arxiu. També s’accepten donacions i depòsits de documents d’arxius.

Edifici:

L’Arxiu Municipal es troba en el semisoterrani de l’edifici de l’ajuntament, construït en 1982. El depòsit d’arxiu és una sala de 106 m2, amb 650 metres lineals d’estanteries mòbils.

Fons documentals

Fons i altres col·leccions custodiades

Fondo municipal
Fechas extremas: 1893-2010
Contenido: reúne los documentos producidos por el Ajuntament de l’Alcora. Se distinguen dos subfondos: uno histórico (con los documentos de más de 50 años) y otro administrativo (con los documentos posteriores)
Instrumentos de descripción: inventario automatizado

Acceso: libre sin excepciones para el subfondo histórico, con excepciones para el subfondo administrativo.

Fondos de protocolos notariales
Fechas extremas: 1727-1859
Contenido: libros de protocolos de los notarios de l’Alcora Blas Ortells, Francisco Salvia, Agustín Garcés, Cristóbal Tarragó, Jorge Garcés, Joseph Vilar, Joaquin Silva
Instrumentos de descripción:  inventario automatizado

Acceso: libre, excepto para algunos documentos por razones de conservación.

Fondo de la Cámara Agraria
Fechas extremas: 1946-1992
Contenido: reúne los documentos creados por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Alcora y por la Cámara Agraria Local hasta su disolución en 1994.
Instrumentos de descripción: inventario automatizado

Acceso: restringido, por motivos de catalogación.

Colección de carteles:

Fechas extremas: 1987-2012
Contenido: Carteles de actividades realizadas en l’Alcora.
Instrumentos de descripción: inventario automatizado.
Acceso: libre.

Hemeroteca

Contenido: Libros de fiestas, revistas y diarios locales.

  • Festes del Crist. Libro de fiestas (1966-2011)
  • L’Albà d’Alcora (1977-1979)
  • L’Alcora Avui (1980-2003)
  • Guia informativa de l’Alcora (1992-2011)
  • El Periòdic de l’Alcora / Crónica de l’Alcora (1998-2011)

Instrumentos de descripción: inventario automatizado:  Inventario

Acceso: libre.

Accés als documents

Accés als documents

Horaris d’obertura:

Dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Es recomana sol·licitar cita prèvia per telèfon o correu electònic.

Condicions i requisits per a l’ús i l’accés:

L’arxiu municipal custòdia tota la documentació generada i reunida per l’Ajuntament de l’Alcora.

Per consultar documents del fons històric hauran d’omplir una sol•licitud de consulta a l’arxiu municipal expressant breument la motivació de la consulta. La consulta és immediata. L’accés als documents és lliure.

Per consultar documents del fons administratiu hauran de sol•licitar-ho per escrit mitjançant instància general al Registre general de l’ajuntament. En aquest cas, la consulta no és immediata. L’accés als documents és lliure amb les limitacions establertes per la legislació vigent.

Legislació que regula l’accés als documents:

Constitució espanyola de 1978.

Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d’arxius.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Serveis de l’Arxiu

Serveis de l'Arxiu

Serveis d’ajuda a la investigació:

L’arxiu compta a un Servei de referència, biblioteca auxiliar i un lloc informàtic.

L’arxiu ofereix el servei de recerca i localització de documents entre els fons que custòdia. També ofereix assessorament en la recerca de bibliografia i documents relatius a l’Alcora.

Poden posar-se en contacte amb l’arxiu mitjançant correu ordinari o electrònic, explicant d’una manera clara i concisa els fons documents i antecedents concrets objecte d’interés.

El personal tècnic realitzarà les recerques a través dels instruments de descripció de l’arxiu i remetrà la resposta pel mateix mitjà pel qual es va rebre la consulta.

Reproducció de documents:

L’arxiu municipal no compta amb servei de reproducció, però permet la reproducció pròpia per part de l’investigador mitjançant l’ús d’una càmera fotogràfica sense flas.

Solicitud de consulta

Solicitud de reproducció

Documents en línia

Carta puebla de l' Alcora

Carta Pobla de l’ Alcora

Altres Arxius

Altres Arxius

Podem trobar documents sobre l’Alcora a altres institucions o arxius, tant al nostre municipi com fora d’ell. Ací teniu alguns dels més importants:

Juzgado de Paz y Registro Civil de l’Alcora

Protocolos notariales

L’Arxiu Municipal de l’Alcora conserva el fons històric de protocols notarials de l’Alcora més important, però també es poden trobar protocols notarials a altres institucions.

Fondo de la Casa Ducal d’Híjar-Aranda en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

L’arxiu custodia els documents del Ducat d’Híjar, també Comtat d’Aranda, i per tant, del Senyoriu de l’Alcalatén. Compta amb més de 300 documents sobre l’Alcora i l’Alcalatén. El seu catàleg es pot consultar en línia,clicant ací.

http://dara.aragon.es/opac/app/simple/ahpz

Contacto

C/ San Francisco 5 12110 L’Alcora
Telefono: 964 360002 / Fax: 964 386455
E-mail: archivo@alcora.org
Horario: lunes a viernes de 9 a 14 horas.