AVALEM JOVES PLUS 2018

 • Contractacions EMCUJU: 4
 • Contractacions EMPUJU: 4

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 68.829,60 €
 • Nombre de contractes: 4
 • Durada del contracte: Des de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Informàtic: 1 persona
  • Instal·lar, configurar i actualitzar maquinari i programari
  • Realitzar el manteniment dels equips informàtics del servei (maquinari i programari) quant a ordinadors personals i perifèrics associats
  • Manteniment de xarxes i assistència als usuaris de l’ajuntament en el dia a dia
 • Arquitecte tècnic: 1 persona
  • Elaborar projectes, informes i propostes relacionats amb la seua professió i competència
  • Donar suport als restants serveis tècnics municipals en la redacció d’informes, projectes i plec de condicions en què pels seus coneixements i competència se li requerisca
 • Tècnic Cultural: 1 persona
  • Suport en les activitats culturals desenvolupades per l’Ajuntament de l’Alcora
  • Planificació de l’agenda cultural de l’Ajuntament de l’Alcora
 • Tècnic d’Ocupació: 1 persona
  • Gestionar la bossa d’ús del departament i la inscripció en cursos de formació per a aturats
  • Sol·licitar i gestionar subvencions per part de l’Ajuntament de l’Alcora per a fomentar l’ocupació

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 61.308,48 €
 • Nombre de contractes: 4
 • Durada del contracte: Des de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Peó de neteja: 2 persones
  • Suport a la neteja de zones verdes, parcs i jardins i de talussos
  • Neteja de contenidors i escalinates
  • Altres funcions depenent de les necessitats dels serveis dins de la seua categoria
 • Conserge Biblioteca: 1 persona
  • Atenció a usuaris
  • Suport bàsic a les funcions administratives i/o bibliogràfiques: préstec, ordenació, col·locació d’identificacions de qualsevol tipus, control, etc. de tota mena de fons bibliogràfics (llibres, revistes, documents…), així com execució de quants encàrrecs i encàrrecs se li encomanen per raons del servei
  • Realitzar tasques senzilles de consulta d’arxius, recompte, segellat, classificació, ordenació, etc., que se li encomanen
 • Conserge Poliesportiu: 1 persona
  • Garantir l’obertura i tancament de l’edifici i dependències on presta servei
  • Controlar l’estat de funcionament, condícia, manteniment i neteja de l’edifici on presta serveis
  • Vigilar l’estat del local i el funcionament de les seues instal·lacions, comunicant qualsevol anomalia al responsable administratiu

Ajuda cofinançada pel Fondo Social Europeu. Unió Europea.