Tornar

L’Ajuntament impulsa un projecte per a recuperar l’estanquitat de l’edifici del Museu de Ceràmica

L’Ajuntament de l’Alcora posarà en marxa, en breu, un projecte per tal de retornar l’estanquitat a l’aigua a l’edifici del Museu de Ceràmica.

La major concentració de lesions causades per la falta d’estanquitat s’aprecia en la coberta de l’edifici original del museu, però també hi ha altres punts que presenten evidències de filtracions com són les entrades i eixides d’instal·lacions, tant en coberta com murs, que deriven en problemes en el taller del soterrani i en els despatxos sota coberta.

El projecte, que ascendeix a 52.480 €, contempla les següents actuacions: reparació de l’antiga coberta i del sistema d’instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials, adequació i millora de les fusteries, ressegellat de totes les juntes existents en les diferents superfícies envidrades i cobriment del pati annex al taller en la planta soterrani.

D’aquesta manera, d’una banda, es rehabilitarà la coberta de l’edifici del primer museu (anterior a l’ampliació), de 234 m², i el seu sistema d’evacuació d’aigües pluvials, per a solucionar els greus problemes d’estanquitat que pateix actualment. Així mateix, es milloraran i adequaran les fusteries per a frenar l’entrada d’aigua i la progressiva degradació.

En la zona d’ampliació es revisaran les instal·lacions d’evacuació per a detectar possibles lesions que se solucionaran en obra, reparant o substituint els elements danyats, així com el segellament de les entrades i eixides d’altres conductes d’instal·lacions; es renovarà el segellament de les superfícies envidrades i es cobrirà el pati del taller del soterrani.

A causa del valor patrimonial tant del propi edifici com del seu entorn, es mantindrà l’aspecte de l’antiga coberta actual tant a l’interior, com a l’exterior, per la qual cosa els elements necessaris per al compliment de les exigències (impermeabilització i aïllament) s’instal·laran en les capes intermèdies de la coberta.

D’altra banda, es repararan els canalons de la coberta i se substituiran les baixants localitzades al pati central.

Quant a l’adequació de les fusteries, és necessària la restauració de la majoria d’aquestes per tal d’evitar la seua progressiva degradació a causa de la falta de tractaments preventius.

Per a evitar les filtracions de la cúpula vidriada de l’edifici antic, es procedirà a reposar el segellament de les juntes amb un material prou elàstic perquè permeta la lliure dilatació de les peces. D’igual manera, es renovarà el segellament de la resta de superfícies envidrades localitzades en la zona d’ampliació.

D’altra banda, es fa necessari actuar sobre els buits d’eixida a la coberta i la porta gran de l’edifici antic, ja que suposen focus d’entrada abundant d’aigua. Per a això, es disposarà un embornal al llarg de la porta gran de l’antic edifici. A la porta d’eixida a la coberta es col·locarà una marquesina i es disposarà un escopidor en la base de la fulla de la porta.

Finalment, es cobrirà el pati del taller situat al soterrani per a frenar l’acumulació d’aigua durant les pluges, així com per a evitar filtracions al taller a través del tancament.