Tornar

L’Alcora comença la renovació urbana del carrer Viver

L’Ajuntament de l’Alcora ha començat el projecte de renovació urbana del carrer Viver. Es tracta d’una de les actuacions englobades dins de ‘L’Alcora avança’, pla que ascendeix a 500.000 € i que l’Ajuntament té previst executar en aquest any 2020.

Amb una inversió de 66.700 €, a més de dotar-ho d’una nova pavimentació, com ha explicat el regidor d’Urbanisme, Julián Tena, es durà a terme l’ampliació i remodelació de les escales situades al vial, la renovació de la xarxa de proveïment, la modificació puntual de la xarxa de sanejament i la implantació d’una nova xarxa de pluvials.

Les obres s’han iniciat amb la demolició de tota la zona d’actuació, del paviment de la calçada, en primer lloc, i, en segon lloc, de les voreres i les vorades, d’aquesta manera es pretén no interrompre el pas als residents de la zona d’actuació. A continuació, s’ha procedit a l’obertura de caixa per al paviment i de rases per als diferents serveis.

Pel que respecta a la xarxa de pluvials, s’aprofitarà aquesta actuació per tal de solucionar el problema que suposa l’eixida d’aigua durant els episodis de pluges, des del mur del col·legi La Salle, que provocava la inundació de la zona d’abocament i que ara es canalitzarà al col·lector de pluvials projectat al carrer Viver.

Una vegada executats tots els serveis es procedirà a la pavimentació del vial mitjançant l’extensió de la subbase de llast artificial, de 10 cm de grossària, sobre la qual s’executarà una solera de formigó en massa, de 15 cm de grossària. La solera de formigó servirà de base per al paviment de la calçada i voreres.

En tractar-se d’un carrer estret, s’ha decidit realitzar una pavimentació compatible amb la coexistència de vianants i vehicles a motor, deixant les voreres i la calçada al mateix nivell i emprant diferents materials en la pavimentació per obtindre zones diferenciades. Aquest tipus de pavimentació donarà continuïtat a les últimes actuacions urbanístiques realitzades al municipi.

El paviment de la calçada es realitzarà mitjançant llambordes de formigó en massa de color antracita per a la calçada i groc per a la vorera. Es pavimentarà una franja central de color antracita, amb una rigola central.