volver

Falomir: “El projecte presentat per Aprocol a la Generalitat Valenciana incompleix el Pla General de l’Alcora”

L’alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha traslladat a la delegada del Consell a Castelló, Eva Redondo, el malestar de la població pel projecte promogut per Aprocol per a la instal·lació d’una planta d’emmagatzematge temporal, centre de transferència i tractament de residus perillosos i no perillosos a la localitat.

Falomir ha anunciat que l’Ajuntament presentarà hui 8 blocs d’al·legacions, organitzades per contingut, al projecte presentat per la mercantil a la Generalitat. Cal recordar que els expedients d’autorització ambiental integrada i d’avaluació d’impacte ambiental han estat exposats a informació pública conjunta durant 30 dies.

L’Ajuntament demana que la Generalitat anul·le el procediment i arxive l’expedient per, entre moltes altres consideracions, no ajustar-se al Pla General d’Ordenació Urbana de l’Alcora.

D’aquesta manera, el primer edil ha destacat la “falta de concordança entre el projecte bàsic i l’informe de compatibilitat urbanística”. Segons ha detallat, l’informe de compatibilitat urbanística que l’Ajuntament va atorgar a Aprocol no és aplicable a la documentació que la mercantil ha presentat en la Generalitat per a obtindre l’Autorització Ambiental Integrada, ja que inclou l’activitat “valorització no energètica de residus perillosos amb capacitat superior a 10 t/dia”, classificada dins del Grup A, grau 4-5, i el PGOU de l’Alcora no permet instal·lar activitats noves amb aquest grau de nocivitat i insalubritat.

“L’estudi d’impacte ambiental inclou moltes deficiències” ha ressaltat Falomir, assenyalant com una de les “més greus” el fet que “només contempla una única alternativa viable quan, amb aquest estudi, el que es pretén és analitzar totes les alternatives tècnicament viables i justificar la solució finalment adoptada”. A més, “en la matriu d’impactes no s’ha recollit el rebuig social de la població de l’Alcora a aquesta mena d’instal·lacions”.

L’alcalde ha manifestat, així mateix, que “hi ha molts altres aspectes que no han quedat prou justificats en la documentació exposada al públic”. Així, per exemple, ha indicat que “no s’inclouen les quantitats detallades de cadascun dels tipus de residus a admetre en les instal·lacions, aspecte fonamental a l’hora de justificar les infraestructures i operacions a realitzar en la planta”.

D’altra banda “tampoc ha quedat demostrat que no es vagen a mesclar diferents tipus d’aigües residuals amb components perillosos, ni quines són les empreses gestores que finalment anaren a gestionar aquests residus”. A més -continua- “existeixen seriosos dubtes, donat l’elevat nombre de residus a gestionar i la seua tipologia, sobre l’obligació que aquest tipus d’activitat no haja de presentar un Pla d’Emergència Exterior en el qual es contemple la coordinació de l’activitat amb els diferents serveis de protecció”.

En la documentació exposada al públic “tampoc es fa referència al fet que en eixes instal·lacions anteriorment es localitzava l’empresa Reyval Ambient i, ja en el 2018, la CHJ va indicar en un informe que, en cas que una nova activitat s’iniciara en la ubicació ocupada per l’antiga planta de tractament de residus, s’haurien de realitzar anàlisis d’aigua subterrànies abans de l’inici de l’activitat per a poder obtindre valors de referència que permeten avaluar l’evolució de la qualitat de l’aigua una vegada iniciada la mateixa. Aquests controls tampoc han sigut aportats”, ha conclòs Falomir.