volver

El Ayuntamiento de l'Alcora aprueba su primer Plan de Igualdad

El Ayuntamiento de l'Alcora ha aprobado en sesión plenaria, por unanimidad, su primer Plan de Igualdad. El documento recoge ...

La Comissió d’Igualtat ha sigut l’encarregada d’elaborar-ho, basant-se en l’informe del diagnòstic de la situació de l’Ajuntament realitzat prèviament, així com en múltiples recomanacions i legislació sobre la matèria que s’ha generat des de diferents institucions.

El Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcora, que té una vigència de 4 anys, està estructurat en 7 àrees d’intervenció, més 1 àrea d’implantació (àrea 0), orientada a posar en coneixement de la plantilla les mesures i el seu paper en l’execució del pla.

Aquestes 8 àrees han donat lloc a definir 8 objectius generals i 17 objectius específics, que tenen com a finalitat la formulació de 35 accions, mesures i actuacions a executar durant la vigència del pla.

En l’àrea 1 es defineixen accions sobre participació i presa de decisions, integrant els principis de presència equilibrada i d’igualtat efectiva en la negociació col·lectiva.
L’àrea 2 tracta la integració en enfocament amb perspectiva de gènere en l’elaboració d’informes, protocols, etc. I en l’àrea 3 es defineixen accions sobre la formació i integració del principi d’igualtat efectiva en els processos de selecció.

En les àrees 4 i 5 s’estableixen accions per tal de consolidar un ús del llenguatge inclusiu, no sexista, i per facilitar la conciliació del personal de l’ajuntament amb la seua vida laboral, familiar…
D’altra banda, en l’àrea 6 s’estableixen mesures en relació a l’assetjament sexual i a l’assetjament per raó de gènere, i també per a garantir els drets de les dones funcionàries víctimes de violència de gènere.

I finalment, en l’àrea 7 s’inclouen mesures per garantir la igualtat efectiva en les empreses licitadores.

La Comissió d’Igualtat s’ha compromès a desenvolupar i executar les mesures proposades i a dur a terme mecanismes de seguiment i avaluació, amb la finalitat de controlar l’execució de les mesures i si estan generant els efectes esperats en el personal i en els processos de treball de l’Ajuntament.