ARCHIVO

L’Arxiu Municipal de l’Alcora treballa per a organitzar, custodiar, conservar i difondre els documents produïts i reunits per l’Ajuntament. Ofereix la consulta dels seus fons documentals a les oficines municipals, als investigadors i als ciutadans en general. Ací podeu trobar com dirigir-vos a l’arxiu per tal de consultar qualsevol dels documents que custodia o demanar ajuda en les vostres investigacions sobre l’Alcora. Tot seguit podeu trobar una relació dels fons i serveis que ofereix l’arxiu, així com les normes per a poder consultar els documents.

L’any 1233, l’actual l’Alcalatén va ser conquistat als musulmans, Jaume I va concedir el castell de l’Alcalatén a Ximén d’Urrea, constituint-se així la Tinença de l’Alcalatén. El 31 de desembre de 1305, Joan Ximénez d’Urrea va atorgar carta a deu pobladors, que havien d’aportar-ne 110 més per a poblar la Pobla de l’Alcora, de l’Alcalatén, segons els furs i costums d’Aragó. Encara que, en 1354, Pere IV va atorgar a Joan Ximénez d’Urrea la renúncia al fur d’Aragó a favor del fur de València.

La carta de poblament els permetia triar i crear justícia, amb el seu consentiment o el del seu alcaid, triar jurats o mostassaf, corredors, sajos i altres oficials. Es va crear així la primera administració municipal de l’Alcora i els primers documents generats pel municipi. Des d’eixe moment, el fons documental municipal va anar creixent amb el temps i amb importants documents. En algun moment, es van incorporar llibres de protocols notarials dels segles XVIII i XIX. El municipi de l’Alcora va romandre sota la jurisdicció senyorial fins a mitjan segle XIX, quan, amb l’abolició dels senyorius jurisdiccionals, va passar a regir-se per l’autoritat de la corona i la nombrosa legislació que es va aprovar al llarg d’eixe mateix segle. En 1925, Lluís Revest i Cabirol va inventariar l’arxiu municipal de l’Alcora. Entre els documents inventariats, hi havia privilegis del segle XIV al XVII, documents relatius a censos des de 1320, àpoques des de 1360, establiments dels segles XV i XVI, llibres d’acords des de 1709 i documents sobre les obres del pantà de 1770. Desgraciadament, durant la Guerra Civil espanyola, l’arxiu municipal va ser destruït quasi en la seua totalitat i es conservaren tan sols els protocols notarials i alguns documents administratius anteriors. Durant el període franquista, augmentà la producció documental, de la qual es conserva la major part. L’actual inventariat i descripció de l’arxiu va començar en 1999 i continua amb les noves incorporacions.

L’arxiu municipal dóna servici a l’Ajuntament de l’Alcora, una institució que continua generant informació. Per tant, anualment, es transferixen documents des de les oficines a l’arxiu. També s’accepten donacions i depòsits de documents d’altres arxius.

L’Arxiu Municipal es troba en el semisoterrani de l’edifici de l’Ajuntament, construït en 1982. El depòsit de l’Arxiu és una sala de 106 m2, amb 650 metres lineals d’estanteries mòbils.

C / San Francisco, 5

12110 - Alcora

Teléfono: 964 360 002

Correo electrónico: archivo@alcora.org