Nombra los diferentes elementos

Com es denominen les diferents parts del molí hidràulic?
Tema tratado en: Apunts de patrimoni contra el confinament #5