Tornar

Impulsen tres noves actuacions per a millorar els polígons industrials

L’Ajuntament de l’Alcora ha adjudicat a Durantia Infraestructures, SA per un import de 549.748,48 euros noves actuacions per a la millora, modernització, dotació d’infraestructures i serveis en els polígons industrials de Foies Ferraes, Torreta i Santa. Els treballs estan subvencionats quasi íntegrament per l’Ivace.

L’alcalde, Samuel Falomir, i el regidor de Promoció Econòmica, Robert Tena, han visitat les obres, que han començat aquest matí.

Polígon Foies Ferraes

En el polígon Foies Ferraes les actuacions van encaminades a renovar infraestructures precàries en l’actualitat (per exemple, hi ha zones amb voreres d’escassa amplària o el regruix de la qual ha quedat reduït per diversos asfaltats de la calçada) i a millorar o modernitzar les instal·lacions.

El projecte busca aconseguir els següents objectius: canalitzar cunetes existents i dotar de xarxes separatives d’aigües pluvials que puguen conduir les aigües pluvials als col·lectors existents; millorar el paviment d’aglomerat asfàltic de la calçada, procedint a la reparació de zones amb ferma inadequat; construir voreres més àmplies; i millorar l’eficiència energètica amb la instal·lació d’enllumenat led en part del polígon.

Així mateix, contempla la dotació d’hidrants contra incendis, la instal·lació de nova senyalització vertical i horitzontal, l’execució de canalitzacions per a la implantació de fibra òptica, la dotació de noves instal·lacions de CCTV connectades amb la Policia Local i la dotació de zones verdes al costat dels nous espais a reformar.

Polígon la Torreta

Pel que respecta al polígon industrial la Torreta, es durà a terme un projecte de modernització i millora de la part del vial Camí Assagador Torreta, confrontant a la ja reformada en 2019, per tant, suposarà una continuïtat en les actuacions de millora.

Els objectius fonamentals són millorar l’aspecte visual actual i l’estètica d’aquesta part del polígon, que en algunes zones presenta greus defectes i deterioració, i millorar les infraestructures existents precàries (ferm deteriorat, vorera estreta en alguns costats de la calçada…) donada l’antiguitat del polígon.

Així, entre altres actuacions, es durà a terme la instal·lació de rigoles al costat de les voreres reformades per a conduir les aigües de pluja cap a la superfície, es realitzarà un fresat i la formació d’una nova capa de rodadura per a algunes zones deteriorades de la calçada, es millorarà el ferm de zones puntuals del vial, es construiran voreres en una de les façanes d’indústries del polígon, s’instal·laran lluminàries d’alta eficiència tipus led, es col·locarà senyalització horitzontal, s’instal·larà una canalització enterrada per a línies elèctriques de baixa i mitjana tensió i un tram de canalització enterrada per a telecomunicacions (fibra òptica), s’instal·laran càmeres de circuit tancat de televisió connectades amb la Policia Local, es millorarà les condicions del subministrament d’aigua potable en tot el polígon i es dotarà de zones verdes en zones intercalades de l’espai d’aparcament del vial per a millorar l’estètica d’aquest.

Polígon Santa

El polígon industrial de Santa disposa d’un vial de comunicació principal que vertebra l’accés a les diferents indústries situades en el mateix denominat Partida Santa.

Es tracta d’un projecte de modernització i millora de la part del vial, confrontant a la ja reformada en 2019, suposant també una continuïtat en les actuacions realitzades.

Els objectius són els mateixos que els de l’actuació en la Torreta, millorar l’aspecte visual actual i l’estètica d’aquesta part del polígon i millorar les infraestructures existents precàries.

Per a aconseguir-ho, es durà a terme, entre altres treballs, la instal·lació d’una canonada per a recollida d’aigües de pluja en algunes zones sense cuneta i sense vorera en l’actualitat, la realització d’un fresat i la formació d’una nova capa de rodadura per a algunes zones deteriorades de la calçada del vial, així com la millora del ferm de la calçada, la construcció de voreres en una de les façanes d’indústries del polígon, ampliant l’amplària, la instal·lació de lluminàries d’alta eficiència tipus led, la col·locació de senyalització horitzontal, la instal·lació d’una canalització enterrada per a telecomunicacions (fibra òptica) i elèctrics, la millora de les condicions del subministrament d’aigua potable en tot el polígon i la dotació de zones verdes al costat de les noves voreres a reformar en la zona del vial principal.

“Encara que queda molt per fer, en aquests anys s’està invertint més que mai en la millora dels nostres polígons industrials”, han destacat Falomir i Tena, recordant que al llarg de la present legislatura s’han destinat 2 milions d’euros a aquest efecte.

L’Ajuntament ha aconseguit “importants ajudes”. De fet, tal com han explicat, “el 40% de les actuacions estan subvencionades per l’Ivace”.