Tornar

APUNTS DE PATRIMONI CONTRA EL CONFINAMENT #10

MOLÍ DE BARROTS

Al llarg de gairebé tres-cents anys d’història, la Reial Fàbrica va tenir un gran nombre de sistemes de molta de matèries primeres. El 1729 es deixa constància a la documentació de l’existència d’una “machina que purifica la losa”, composta per dues rodes amb manilles, servida d’aigua per una canal i que era movimentada per quatre homes. Al 1730 apareixen les primeres referències als molins hidràulics de 4 parells de moles situats a la planta soterrània paral·lela a la sèquia major, arribant amb el temps a 18 conjunts de moles. Aquesta zona actualment està reblida i podrà ser recuperada en properes excavacions.
Als temps de sequera també es van emprar taones de sang i com no, hi havia molins de mà i renglons.

Al 1871, arribarà la primera gran innovació amb la instal·lació per part dels Girona d’una màquina de vapor dels germans Alexandre. A través de la documentació sabem que va fer funcionar molins d’argila i farina.

Al voltant dels anys 60 del segle passat les fàbriques de taulell van sofrir una gran reconversió industrial, en part deguda a la gran demanda propiciada pel II Pla Nacional de la Vivenda (1960-1965).

Entre altres mecanitzacions una de les més destacades serà la trituració de les argiles i la seua posterior humectació. Abandonant-se processos molt més lents i manuals com ara la via humida en basses o la humectació amb el procés d’elaboració de “pa”.

La Reial Fàbrica conserva un d’aquests molins complet distribuït en 3 estances en les que és realitzava el procés complet de preparació de l’argila prèvia al premsat:
• A la planta soterrani de dues altures hi havia el graner, cintes transportadores de l’argila, el molí (a falta d’obrir la carcassa, pensem que és de barrots) i el tamís horit-zontal vibratori amb les seues respectives canyes.
• A la planta 2, l’humectador i mecanisme de dosificació de les gronses de les prem-ses.
• A la planta 1, els graners de terra humectada, canyes i elevadors de catúfols i gron-ses de les premses.

Tot el sistema és feia funcionar amb energia elèctrica.

El tamís del molí de la Reial Fàbrica és vibrant. Si més no, sabem que a l’Alcora també hi havia d’altres amb sistema de martells, com el que tenia la terrisseria dels germans Nomdedéu.

No conservem cap premsa que complete el procés, però esperem recuperar-ne alguna amb el temps.

Gran part del conjunt està realitzat en fusta, destacant els elevadors mecànics de canyes de fusta, les diferents corrioles i la màquina completa de tamisat.