PRESSUPOSTOS

El pressupost municipal és l’instrument fonamental de què disposa l’Ajuntament per a la gestió del dia a dia. Serveix per a la planificació, programació, control i seguiment de les actuacions municipals a realitzar al llarg de tot l’exercici econòmic.