“Serveis socials generals”

— Ajuntament de l’Alcora


Què són?

Els Serveis Socials Generals són aquells que es dirigeixen a la població en general i aquells grups poblacionals que precisen atenció específica per a aconseguir el seu accés al sistema normalitzat de serveis. Són de caràcter polivalent i constitueixen el primer nivell d’accés al sistema de protecció social.

Àrees d' intervenció prioritària

– L’atenció a problemes i necessitats familiars.
– La protecció i defensa social en les problemàtiques sorgides per raó de sexe.
– La protecció i defensa del menor.
– L’atenció a la joventut en situació de risc.
– L’atenció a la vellesa.
– L’atenció a persones amb minusvalideses.
– L’atenció als problemes específics de les minories ètniques.
– La prevenció sobre delinqüència, així com l’atenció a determinats grups de risc i exreclusos.
– L’atenció a immigrants, transeünts i refugiats.
– L’atenció a situacions greus de pobresa i emergència social.

Programes de serveis socials

1.- Informació i Orientació.– Té per objecte prestar informació, orientació i assessorament sobre els drets i recursos socials existents per a la resolució de les necessitats de la població.
2.- Emergència Social.– La seua finalitat és atendre les necessitats més bàsiques d’aquells ciutadans que no les poden satisfer per si mateixos.
3.- Cooperació social.– Amb l’objectiu de potenciar la vida en la comunitat, propiciant la participació en les tasques comunes i fomentant la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat.
4.- Convivència.– Té per objecte afavorir la integració comunitària i proporcionar la convivència de les persones per mitjans normalitzats, així com potenciar la creació de recursos necessaris.

5.- Intervenció.– Per a potenciar el desenvolupament de la intervenció social amb persones o grups d’alt risc que necessiten d’un suport per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el mitjà social.

Personal de l’ equip de serveis socials de base

– 2 Treballadores Socials
– 1 Educador Social

L’Equip de Serveis Socials de L’Alcora atén altres municipis de la comarca, com són: Figueroles, Llucena, Costur, les Useres, Vistabella , Benafigos i Xodos.

Ubicació

C/ Carretera Ribesalbes, 2 (1a planta edifici Noves Dependències Municipals).
Telf. : 964 36 70 54
email : ssociales@alcora.org

Horari d’ atencio al public
Dilluns i Dimecres, de 9 a 13 hores

“Servei especialitzat d'atenció a la família i infància (seafi).”

QUÈ ÉS EL SEAFI?

El Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i Infància (SEAFI) és un servei situat en els Serveis Socials que té per objecte la intervenció especialitzada de caràcter integral en nuclis familiars que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte, existisquen o no menors en situació de risc o desemparament, sent un servei especialitzat i de suport als Serveis Socials Generals.
Realitza la seua intervenció a través d’orientació familiar, mediació i teràpia familiar, i altres activitats de caràcter educatiu i socialitzador de suport a la intervenció integral.
El SEAFI és atès per una psicòloga, terapeuta familiar.

A QUI ES DIRIGEIX?

Es dirigeix a famílies amb fills menors residents en el municipi de L’Alcora, amb les característiques següents:

1. Suport a famílies monoparentals.
2. Apoyo a familias en cuyo seno se produzca violencia.
3. Intervenció en famílies en el si de les quals existisquen menors en situació de risc, i menors en situació de guarda o tutela administrativa.
4. Famílies adoptives o amb menors en acolliment preadoptiu.
5. Famílies que necessiten suport professional davant les dificultats i crisis que qualsevol família pot presentar en la seua evolució. (ex. famílies amb problemes de convivència, crisi de cicle vital com succeeix en adolescència, davant l’arribada d’un fill, una malaltia, separació, defunció, etc.)

VIES D’ACCÉS Al SEAFI

Per a poder assistir al SEAFI és necessària una valoració prèvia per part de l’Equip Base de Serveis Socials, qui realitzarà la derivació.

UBICACIÓ

El SEAFI se situa en el primer pis Noves Dependències Municipals. 
Carretera Ribesalbes, Nº2 . 
Telèfon: 964 367054
e-mail: seafi@alcora.org
Actualment el servei és atès per una psicòloga.
El servei funciona amb cita prèvia.

“Servei d'atenció a la dependència.”

QUÈ ÉS?

És un servei dirigit cobrir les necessitats d’informació, accessibilitat i participació de les persones en situació de dependència, oferint una atenció específica i coordinada.

FUNCIONS DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

• Informació i assessorament tècnic en matèria d’atenció a les persones en
situació de dependència.
• Suport als ciutadans en l’emplenament de les sol·licituds i supervisió de la documentació preceptiva que ha d’acompanyar a la sol·licitud. Així mateix, suport i acompanyament en els requeriments, tràmits i documents necessaris al llarg de tot el procés administratiu de l’expedient de dependència, incloent entre uns altres, la tramitació del reconeixement dels drets de cobrament a favor de persones depenents amb resolució PIA.
• Elaboració de l’informe d’entorn en el qual visca el/la sol·licitant, així com l’elaboració dels informes tècnics que siguen necessaris per a la tramitació de l’expedient.
• Participació en les tasques derivades del Programa Individual d’Atenció que la Conselleria establisca.
• Seguiment i control dels casos, amb especial atenció de les persones que romanen en el seu domicili rebent un servei o una prestació econòmica, conforme a les indicacions establides des de la Conselleria i potenciant la coordinació sociosanitària.
• Participació directa en la formació dirigida als cuidadors no professionals mitjançant la realització de cursos, d’acord amb el marc d’acció establert des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

A QUI VA DIRIGIT?

A totes aquelles persones o familiars de persones que es troben en la següent situació:

–  Les persones amb limitació física, psíquica o intel·lectual.
– Les persones amb incapacitat per a realitzar per si mateixes activitats bàsiques de la vida diària.
– Les persones que tenen necessitat d’assistència o cures per part de tercers.

ZONA DE COBERTURA

Aquest servei amb seu a l’Alcora, dóna cobertura als següents municipis: Albocàsser, Benassal, Culla, Torre Endomenech, Tírig, Torre d’En Besora, Vilar de Canes, la Serratella, la Vall d’Alba, Vilanova D’Alcolea, L’Alcora, Benafigos, Xodos, Costur, Figueroles, Llucena, Les Useres, Vistabella del Maestrat, Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, Ludiente, Villahermosa del Rio, Zucaina.

PERSONAL DE L’EQUIP

3 Treballadores Socials

HORARIO DE ATENCIÓN

Dilluns i dimecres
Telèfon: 964053773
e-mail: dependencia@alcora.org 

UBICACIÓ

C/ Carretera Ribesalbes, 2 (2a planta edifici Noves Dependències Municipals)

“Agent d' Igualtat.”

QUÈ ÉS?

És un servei que té com a objectiu integrar les polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere, a través del desenvolupament i implementació d’accions, la detecció de necessitats i l’execució de programes de prevenció i sensibilització en la matèria.

FUNCIONS DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

• Informació i assessorament per a qualsevol tipus d’activitat o acció relacionada amb matèries d’igualtat de gènere (normativa, formacions, activitats,…).
• Informació i assessorament per a qualsevol tipus d’activitat o acció relacionada amb matèries sobre violència de gènere (actuacions de prevenció, activitats, formacions,…).
• Atenció personalitzada a dones víctimes de violència de gènere sobre recursos i serveis.
• Atenció personalitzada a dones en relació a recursos, serveis de formació, orientació soci-laboral i itineraris professionals.
• Informació i assessorament a dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial, autònoma i comercial.
• Informació i assessorament a dones sobre associacionisme i la seua constitució.
• Informació i assessorament a empreses i entitats en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat dins de la seua organització laboral, i així com l’obtenció del segell “ Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”

A QUI VA DIRIGIT?

El servei d’atenció al públic va dirigit a la població en general del municipi de L’Alcora, especialment a dones, associacions i empreses.

UBICACIÓ

L’Agent d’Igualtat se situa en el segon pis Noves Dependències Municipals.
Carretera Ribesalbes, Nº2
Telèfon: 964-360002
e-mail: lromani@alcora.org