Urbanisme

“Informació, models i formularis”

— Ajuntament de l’Alcora

Informació General

Consultes generals

En estos enllaços podeu consultar informació sobre el territori de l’Alcora:

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Información del Ministerio de Fomento
SIGPAC
Información Geográfica del Ministerio de Agricultura
GOOGLE MAPS
Información de Google
OFICINA VIRTUAL DEL CATASTRO
Información del Ministerio de Economia y Hacienda
GOOLZOOM
Google Maps + Catastro + Sigpac

Programas de actuación integrada

PERI 5

En estos enllaços podeu consultar informació sobre els programes d’ actuació integrada de l’Alcora:

PLANO PERI5
Plano de delimitación.
BASES PERI5
Bases particulares

Exposició pública

Estudis d’integració paisatgística

Estudis d'integració paisatgística

En estos enllaços podeu consultar informació sobre els estudis d’integració paisatgista de l’Alcora:

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana

Models / Formularis d’Urbanisme

Models / Formularis d'Urbanisme

Per a la resta de formularis consultar en les Oficines de l’Ajuntament o dirigir-se a rbenedito@alcora.org

Models/Formularis generals d’urbanisme.

Instància Genérica
Informació casetes d’apers
Sol·licitud d’abocament
Pressupost per a Obres Menors
Solicitud Obras Menores

Models/Formularis d’urbanisme per a declaracions de responsable.

Declaració de responsable per a l’obertura d’una activitat que requerix la utilització d’instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o desmuntable de caràcter no permanent inclosa en la llei 14/2010 (sense aportar certificat d’o.c.a.)
Declaració de responsable per al muntatge o instal·lació d’una estructura eventual, portàtil o desmuntables de caràcter no permanent per a desenrotllar en ella una activitat inclosa en la llei 14/2010
Declaració de responsable per a l’obertura d’una activitat que requerix la utilització d’instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o desmuntable de caràcter no permanent inclosa en la llei 14/2010 (aportant certificat d’o.c.a.)
Declaració de responsable per a l’obertura d’un local en què va a desenrotllar-se una activitat inclosa en la llei 14/2010 (sense aportar certificat d’o.c.a.)
Declaració de responsable per a l’obertura d’un local en què va a desenrotllar-se una activitat inclosa en la llei 14/2010 (aportant certificat d’o.c.a.)
Declaración de responsable del técnico autor del proyecto o memoria, que se presenta sin visar,por el colegio profesional correspondiente
Presupuesto para obras sometidas a declaración de responsable que no necesiten presentar proyecto
Model de certificació del segur de responsabilitat civil
Declaració responsable d’abocament