Tornar

Justiprop, servei gratuït d’assessorament jurídic

👩🏻‍⚖️ Necessites assessorament jurídic?
Recordem que l’Alcora compta amb una oficina JUSTIPROP.
Es tracta d’un servei gratuït d’orientació, assessorament i informació jurídica, finançat per la Generalitat Valenciana i prestat per professionals de l’advocacia de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló.
Quan i on es presta el servei❓️
Els dimarts, de 9.30 a 13.30 hores, en noves dependències municipals (2a planta/Jutjat de Pau).
📞 Per a demanar cita prèvia: 964 36 04 87.
L’ objectiu d’aquest Servei d’Orientació Jurídica de Proximitat és oferir una resposta ràpida a la ciutadania sobre els seus dubtes jurídics i els diversos tràmits administratius.
Quins serveis presta a la ciutadania❓️
• Informa dels serveis que presta l’administració de la Generalitat i
altres administracions i organismes públics en matèria de justícia,
mediació, assistència a les víctimes del delicte i protecció de drets.
• Informació sobre la ubicació i dades de contacte de seus judicials,
Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, Oficines de Denúncies
i d’Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, Serveis d’Orientació i Mediació, Col·legis professionals de l’advocacia i de la procura, Centres socials, i Registre Civil.
• Informa sobre els recursos públics o privats als quals acudir per a la
protecció i defensa dels seus drets i interessos legítims.
• Assessora i orienta jurídicament amb caràcter previ al procés per a les
persones que pretenguen reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos.
• Informació sobre tràmits administratius davant els registres civil, mercantil i de la propietat.
• Dona suport per a realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o
administratius en matèria de justícia.
• Qualssevol altres funcions que es realitzen en relació amb la informació i assessorament a la ciutadania que puguen ser objecte de subvenció en aquesta matèria.
—–
👩🏻‍⚖️ ¿Necesitas asesoramiento jurídico?
Recordamos que l’Alcora cuenta con una oficina JUSTIPROP.
Se trata de un servicio gratuito de orientación, asesoramiento e información jurídica, financiado por la Generalitat Valenciana y prestado por profesionales de la abogacía del Colegio de Abogados de Castelló.
¿Cuándo y dónde se presta el servicio❓️
Los martes, de 9.30 a 13.30 horas, en nuevas dependencias municipales (2ª planta/Juzgado de Paz).
📞 Para pedir cita previa: 964 36 04 87.
El objetivo de este Servicio de Orientación Jurídica de Proximidad es ofrecer una respuesta rápida a la ciudadanía sobre sus dudas jurídicas y los diversos trámites administrativos.
¿Qué servicios presta a la ciudadanía❓️
• Informa de los servicios que presta la administración de la Generalitat y
otras administraciones y organismos públicos en materia de justicia,
mediación, asistencia a las víctimas del delito y protección de derechos.
• Información sobre la ubicación y datos de contacto de sedes judiciales,
Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, Oficinas de Denuncias
y de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, Servicios de Orientación y Mediación, Colegios profesionales de la abogacía y de la procura, Centros sociales, y Registro Civil.
• Informa sobre los recursos públicos o privados a los que acudir para la
protección y defensa de sus derechos e intereses legítimos.
• Asesora y orienta jurídicamente con carácter previo al proceso para las
personas que pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses.
• Información sobre trámites administrativos ante los registros civil, mercantil y de la propiedad.
• Presta apoyo para realizar consultas electrónicas de trámites judiciales o
administrativos en materia de justicia.
• Cualesquiera otras funciones que se realicen en relación con la información y asesoramiento a la ciudadanía que puedan ser objeto de subvención en esta materia.