Tornar

Vols treballar com a monitor/a a l’Escola d’Estiu de l’Alcora?

Els monitors de l’Alcora que estiguen interessats a treballar a l’Escola d’Estiu hauran de complir els següents requisits:

  • Estar en possessió del certificat de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil expedit per l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, o titulació equivalent segons relació de l’Annex II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

  • Acreditar, mitjançant certificació negativa del Registre Central de Delinqüents sexuals, no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, de conformitat amb l’apartat 5 de l’art. 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.
Cal enviar un correu a rrhh.castellon@auca.es amb el seu currículum, indicant que és per a l’escola de l’Alcora.
Termini per a enviar el correu: del 17 al 22 de juny.