volver

La Universidad de Valencia gestiona el servicio de asesoramiento impulsado por el Ayuntamiento para defender los intereses medioambientales de Alcora

La Universidad de Valencia asesora en materia medioambiental en el Ayuntamiento de l'Alcora. El alcalde ha recordado que el consistorio ...

Falomir ha explicat que es tracta d’una de les iniciatives acordades en el si del Consell Municipal de Medi Ambient, orientades a la protecció i defensa del medi ambient urbà i rural, la millora de la qualitat de vida i l’increment de l’habitabilitat i sostenibilitat del municipi de l’Alcora.

El suport tècnic es materialitza en informes, escrits i actuacions d’interés ambiental per al municipi, dins de l’àmbit de les seues competències, les quals inclouen la protecció del medi ambient i la salut dels ciutadans.

En relació a l’empresa Aprocol, en l’actualitat, a través d’aquest servei, s’està analitzant tota la documentació exposada al públic per a, dins del termini que marca la Conselleria, presentar les al·legacions que es consideren oportunes.

El primer edil ha insistit que “les plantes de gestió de residus sempre han generat molèsties en la població, així que continuarem treballant amb determinació perquè cap empresa de tractament de residus puga instal·lar-se a l’Alcora”.

“Durant l’última dècada, diverses empreses ens han posat sobre la taula la possibilitat de posar en funcionament empreses o abocadors de gestió de residus i la meua resposta, com a regidor d’Urbanisme primer i ara com a alcalde, sempre ha sigut que no”, ha ressaltat Falomir.

Funcions del servei d’assessorament mediambiental

Entre altres actuacions a realitzar per aquest servei, en col·laboració amb els serveis tècnics de medi ambient del municipi, es troba l’elaboració d’un informe preliminar de situació del sòl en el qual es desenvolupa l’activitat de l’EDAR de l’Alcora.

També es contempla l’elaboració d’un informe previ sobre l’estat de qualitat de les aigües subterrànies en l’àmbit i zona d’influència dels polígons industrials del terme municipal. Aquest estudi possibilitarà establir unes bases sòlides per a futurs treballs relacionats amb la planificació hidrològica en el terme municipal, ja que permetrà justificar les decisions a adoptar en matèria de protecció hidrològica en el futur.

Además, se organizará una jornada técnica el año especializada en calidad de aguas superficiales y subterráneas en el marco de las autorizaciones de vertido de las propias empresas, dirigidas a los profesionales industriales implantados en el término municipal.

Otra de las acciones que se incluye en el contrato es la redacción de informes técnicos relacionados con actividades empresariales dedicadas a la gestión de residuos industriales en Alcora para poder verificar que las empresas implantadas en el término municipal que gestionan residuos industriales cumplen las condiciones establecidas por la normativa vigente para su funcionamiento.

Així mateix, s’ofereix assessorament tècnic a fi de verificar que les sol·licituds d’implantació de noves empreses relacionades amb l’àmbit de la gestió de residus en el terme municipal compleixen les condicions establides per la normativa vigent per al seu funcionament.

Y en materia de educación ambiental dirigida al sector industrial de Alcora, se organizará un curso de formación específico al año relacionado con la industria y el medio ambiente, dirigido al personal técnico del Ayuntamiento y de las industrias implantadas en el término municipal.

Addicionalment, aquest suport tècnic s’estén en l’assistència a les reunions amb els serveis jurídics designats per l’Ajuntament de l’Alcora, l’assistència a les taules de treball sectorial del Consell Municipal de Medi Ambient, quan aquest el requerisca, i l’assistència a l’Ajuntament de l’Alcora.