Tornar

L’Ajuntament de l’Alcora aprova el seu primer Pla d’Igualtat

L’Ajuntament de l’Alcora ha aprovat en sessió plenària, per unanimitat, el seu primer Pla d’Igualtat. El document arreplega els objectius i mesures destinades a eliminar desigualtats i discriminacions i aconseguir la igualtat efectiva entre el personal del consistori.

La Comissió d’Igualtat ha sigut l’encarregada d’elaborar-ho, basant-se en l’informe del diagnòstic de la situació de l’Ajuntament realitzat prèviament, així com en múltiples recomanacions i legislació sobre la matèria que s’ha generat des de diferents institucions.

El Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcora, que té una vigència de 4 anys, està estructurat en 7 àrees d’intervenció, més 1 àrea d’implantació (àrea 0), orientada a posar en coneixement de la plantilla les mesures i el seu paper en l’execució del pla.

Aquestes 8 àrees han donat lloc a definir 8 objectius generals i 17 objectius específics, que tenen com a finalitat la formulació de 35 accions, mesures i actuacions a executar durant la vigència del pla.

En l’àrea 1 es defineixen accions sobre participació i presa de decisions, integrant els principis de presència equilibrada i d’igualtat efectiva en la negociació col·lectiva.
L’àrea 2 tracta la integració en enfocament amb perspectiva de gènere en l’elaboració d’informes, protocols, etc. I en l’àrea 3 es defineixen accions sobre la formació i integració del principi d’igualtat efectiva en els processos de selecció.

En les àrees 4 i 5 s’estableixen accions per tal de consolidar un ús del llenguatge inclusiu, no sexista, i per facilitar la conciliació del personal de l’ajuntament amb la seua vida laboral, familiar…
D’altra banda, en l’àrea 6 s’estableixen mesures en relació a l’assetjament sexual i a l’assetjament per raó de gènere, i també per a garantir els drets de les dones funcionàries víctimes de violència de gènere.

I finalment, en l’àrea 7 s’inclouen mesures per garantir la igualtat efectiva en les empreses licitadores.

La Comissió d’Igualtat s’ha compromès a desenvolupar i executar les mesures proposades i a dur a terme mecanismes de seguiment i avaluació, amb la finalitat de controlar l’execució de les mesures i si estan generant els efectes esperats en el personal i en els processos de treball de l’Ajuntament.