ARXIU

L’Arxiu Municipal de l’Alcora treballa per organitzar, custodiar, conservar i difondre els documents produïts i reunits per l’Ajuntament. Ofereix la consulta dels seus fons documentals a les oficines municipals, als investigadors i als ciutadans en general. Ací podeu trobar com dirigir-vos a l’arxiu per tal de consultar qualsevol dels documents que custòdia o demanar ajuda en les vostres investigacions sobre l’Alcora. Tot seguit podeu trobar una relació dels fons i serveis que ofereix l’arxiu així com les normes per poder consultar els documents.

L’any 1233 l’actual Alcalatén va ser conquistat als musulmans, Jaume I concedío el Castell de l’Alcalatén a Ximén d’Urrea constituint-se així la Tinença de l’Alcalatén. El 31 de desembre de 1305 Joan Ximénez d’Urrea va atorgar carta a deu pobladors, que havien d’aportar 110 més, per a poblar la Pobla de l’Alcora, d’Alcalatén, segons els furs i costums d’Aragó. Encara que en 1354 Pere IV va atorgar a Joan Ximénez d’Urrea la renúncia al fur d’Aragó a favor del fur de València.

La carta de poblament els permetia triar i crear justícia, amb el seu consentiment o el del seu alcayde, triar jurats o mustaçaph, corredors, sajos i altres oficials. Es va crear així la primera administració municipal de l’Alcora i els primers documents generats pel municipi. Des d’eixe moment el fons documental municipal va ser creixent amb el temps amb importants documents, en algun moment es van incorporar llibres de protocols notarials dels segles XVIII i XIX. El municipi. Des d’eixe moment el fons documental municipal va ser creixent amb el temps amb importants documents, en algun moment es van incorporar llibres de protocols notarials dels segles XVIII i XIX. El municipi de l’Alcora va romandre baix jurisdicció senyorial fins mitjan del segle XIX quan, amb l’abolició dels senyorius jurisdiccionals, va passar a regir-se per l’autoritat de la corona i la nombrosa legislació que es va aprovar al llarg d’eixe mateix segle. En 1925 Lluïu Revest i Cabirol va inventariar l’arxiu municipal de l’Alcora. Entre els documents inventariats hi havia privilegis del segle XIV al XVII, documents relatius a censos des de 1320, apoques des de 1360, establiments dels segles XV i XVI, llibres d’acords des de 1709 i documents sobre les obres del pantà de 1770. Desgraciadament durant la guerra civil espanyola l’arxiu municipal va ser destruït quasi en la seua totalitat, conservant-se tan sols els protocols notarials i alguns documents administratius anteriors. Durant el període franquista augmenta la producció documental, de la qual es conserva la major part. L’actual inventariat i descripció de l’arxiu va començar en 1999 i continua amb les noves incorporacions.

L’arxiu municipal dóna servici a l’Ajuntament de l’Alcora, una institució que continua generant informació. Per tant anualment es transferixen documents des de les oficines a l’arxiu. També s’accepten donacions i depòsits de documents d’arxius.

L’Arxiu Municipal es troba en el semisoterrani de l’edifici de l’ajuntament, construït en 1982. El depòsit d’arxiu és una sala de 106 m2, amb 650 metres lineals d’estanteries mòbils.

C/ Sant Francesc, 5

12110 – l’Alcora

Telèfon: 964 360 002

Correu electrònic: archivo@alcora.org